HansaWorld finantstarkvara majutusteenuse tingimused

Majutusteenuse pakkuja – TRENET AS (edaspidi TRENET), Rävala pst 8, 10143 Tallinn

Majutatav HansaWorld tarkvara – HansaRaama by HansaWorld, Books by HansaWorld, Enterprise by HansaWorld

TRENET võimaldab Kliendile ööpäevaringse ligipääsu HansaWorld tarkvarale.

Kliendile eraldatud kettaruumi sisse arvestatakse HansaWorld tarkvara ning tarkvara poolt kord päevas tehtavad tekstikoopiad Kliendi poolt valitud perioodi ulatuses.

TRENET teeb andmebaasi tekstkoopiatest andmete säilimise tagamiseks koopiaid, mille mahtu Kliendile eraldatud kettaruumi hulka ei arvestata.

Kui Kliendi tarkvara, andmebaasi ja tekstikoopiate maht ületab Kliendi kasutusse antud kettaruumi, teavitab TRENET klienti sellest e-kirja teel ning Kliendile eraldatud kettaruumi tõstetakse 100 MB võrra ja arvele lisandub vastav summa.

Automaatsete tekstikoopiate seadistuste olemasolu eest programmis vastutab klient.

Ajatempliteenuse tellinud Kliendi andmebaasi eksporditud tekstikoopiatele lisatakse ajatempel, misjärel on võimalik tuvastada tekstikoopiate hilisem muutmine.

TRENET säilitab teenuse osutamise käigus tema töötajate käsutusse antud või neile teatavaks saanud Kliendile kuuluvate finants-, äri-, ja ametialaste saladuste või andmete konfidentsiaalsuse.

TRENET kõrvaldab puudused süsteemis tööajal (esmaspäevast reedeni kella 09.00-st 18.00-ni, v.a. riiklikud puhkepäevad) hiljemalt kolme tunni jooksul peale nende TRENET'i jaoks teatavaks saamist. Muul ajal teeb TRENET kõik endast oleneva, et vea kõrvaldamine toimuks võimalikult efektiivselt ja Kliendi majanduslikud kahjud oleksid minimaalsed.

Teenuse lepingujärgne kuutasu arvestatakse teenuse hinnakirja kohaselt.

Kuutasu tasub Klient arvete alusel jooksva kuu eest.

Klient kohustub kuutasu tasuma igakuiselt vastavalt TRENET'i poolt esitatud arvetele.

TRENET esitab arved iga kuu 5. kuupäeval. Kui 5. kuupäev on puhkepäev, siis esitab TRENET arved 5. kuupäevale eelneval tööpäeval.

Arvete tasumise tähtaeg on 7 (seitse) kalendripäeva arve väljastamisest.

Aastase ettemaksu puhul tasub Klient 10% võrra väiksema summa.

Kui Klient ei tasu arveid õigeaegselt, on TRENET'il õigus nõuda viivist 0.5% arvesummast iga viivitatud päeva eest ning juhul, kui võlgnevus on pikem kui 2 kuud on majutusteenuse pakkujal õigus teenus hoiatamata sulgeda.

TRENET esitab e-arved Kliendi e-posti aadressile kasutaja@domeen.ee *.pdf-formaadis. Kui muutub Kliendi e-arvete aadress, siis kohustub Klient sellest teatama 10 kalendripäeva jooksul e-posti aadressile info@trenet.eu.

Arve on majutusteenuse tarbimise tingimuste oluline osa. Kui arve ei ole Teieni jõudnud 7 päeva enne Maksepäeva, küsige palun kordusarvet.

TRENET ei vastuta majutusteenuse tingimuste rikkumise tõttu Kliendile põhjustatud kaudsete kahjude eest. Lepingu rikkumisel TRENETi poolt on Kliendil õigus nõuda TRENETilt kahjutasu kuni ühe kuutasu ulatuses.

TRENET ei vastuta arvutisüsteemide, sideliinide ja arvutivõrkude tehnilise seisukorra eest, mis ei kuulu TRENETile. TRENET ei võta käesoleva lepinguga omale kohustust hüvitada Kliendile kahjusid, mis võivad Kliendile tekkida TRENETile mittekuuluvate arvutisüsteemide, sideliinide ja arvutivõrkude rikete korral.

Klient on ülalpool olevate tingmustega nõus ning tellib TRENET'i käest HansaWorld finantstarkvara majutusteenuse.

Tellitud majutusteenuse kokkulepe on sõlmitud üheks (1) aastaks. Juhul kui kumbki osapooltest ei teata kaks kuud enne teenuse tähtaja lõppemist kirjalikult soovist teenus lõpetada, loetakse kokkulepe pikenenuks aasta võrra. Teenuse osutamise ja tarbimise võivad pooled lõpetada vastastikusel kokkuleppel igal ajal. Teenuse osutamise või tarbimise võib lõpetada ühe poole algatusel juhul, kui ta teatab sellest kirjalikult teisele poolele kaks (2) kuud ette.

Kaasajastatud majutusteenuse tingimused asuvad aadressil www.trenet.eu/hansaworld-tingimused TRENET jätab endale õiguse muuta tingimusi ning hindu, teatades sellest Kliendile 10 kalendripäeva ette.